Vedtægter

Ølgod Jagtforenings vedtægter

 

§1 Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Ølgod Jagtforening
1.2 Foreningens hjemsted er Varde kommune.

1.3 Foreningen er stiftet d. 9 december 1991.

§2 Forholdet til andre forbund
2.1 Foreningen er tilsluttet Danmarks Jægerforbund (DJ), hvis vedtægter er bindende for foreningen og går forud for disse vedtægter
2.2 DJ hæfter ikke for foreningens forpligtelser.

2.3 Foreningen er også tilsluttet Dansk Flugtskydningsforbund (DFF) under Dansk Skytte Union (DskyU) og således under Dansk Idræts- Forbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser.

§3 Formål og opgaver
3.1 Foreningens formål er at samle alle jægere og flugtskytter inden for foreningens virkeområde og fremme disses interesser i tilslutning til de i § 2 nævnte forbund.

3.2 Foreningen er af politimesteren i Varde politikreds bemyndiget til at meddele våbenlegitimationer. Våbenlegitimation gives på grundlag af våbenlovens bestemmelser og efter godkendelse af medlemmet hos foreningens bestyrelse og hos den lokale politimyndighed.

3.3 Foreningen skal orientere politiet eller om fornødent tilbagekalde våbenlegitimationen fra et medlem, hvis bestyrelsen skønner, at medlemmet ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

§4 Optagelse
4.1 Foreningen kan som medlemmer optage enhver i jagtlig henseende uberygtet person.

§5 Ophør
5.1 Udmeldelse af foreningen skal ske med mindst én måneds skriftligt varsel til udgangen af december.
5.2 Foreningen kan slette et medlem, som er i restance med kontingent, efter nærmere af bestyrelsen fastsatte regler.

5.3.Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen.
5.4 Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de, der fremmødte stemmer herfor.
5.5 Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter § 37.
5.6 Medlemskabets ophør medfører ikke krav på andel i foreningens formue.
 

 


§6 Kontingent og hæftelse
6.1 Medlemmerne betaler et af bestyrelsen fastsat årligt kontingent.
6.2 Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om kontingentreduktion for familie-husstand, junior- og seniormedlemmer samt for ekstraordinære medlemmer og i øvrigt træffe nærmere bestemmelse om forfaldstid mv.
6.3 Medlemmer hæfter ikke for foreningens forpligtelser.
 

§7 Ordinær generalforsamling
7.1 Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
7.2 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år senest i februar måned. Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være foreningen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside 6 dage før generalforsamlingen.

7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske i Jægerforbundets medlemsblad, ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne eller i aktivitet- og arrangementskalenderen på Jægerforbundets hjemmeside med mindst 2 ugers varsel.
7.4 Dagsordenen skal omfatte mindst følgende punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling.
3. Fremlæggelse af det af bilagskontrollanter gennemgåede årsregnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleanter.
7. Valg af to bilagskontrollanter og to bilagskontrollantsuppleanter
8. Eventuelt

§8 Ekstraordinær generalforsamling
8.1 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen, når denne finder det påkrævet, eller når mindst 30 medlemmer skriftligt over for bestyrelsen begærer dette med angivelse af, hvilke sager der ønskes behandlet.
Efter at skriftlig begæring er fremsat over for bestyrelsen, skal bestyrelsen lade afholde ekstraordinær generalforsamling senest tre uger herefter. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt
via brev eller e-mail til medlemmerne med mindst 1 uges varsel.
 

§9 Afstemninger
9.1 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
9.2 Hvert medlem har én stemme.
9.3 Afstemninger sker skriftligt, hvis dirigenten bestemmer dette, eller hvis mindst 1 medlem begærer skriftlig afstemning.
9.4 Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.5 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed, medmindre andet fremgår af disse vedtægter.
9.6 Ændringer af disse vedtægter kan alene vedtages, når mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

§10 Bestyrelsen
10.1 Bestyrelsen, der vælges af og blandt medlemmerne, har den overordnede ledelse af foreningen.
10.2 Bestyrelsen består af 7 medlemmer + 2 suppleanter
10.3 Valgperioden er 3 år, dog kun 1 år for suppleanter. Genvalg kan finde sted.
10.4 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, næstformand, kasserer og en sekretær.
10.5 Bestyrelsen afholder møde efter behov, når formanden eller 2 af 7 medlemmer af bestyrelsen begærer det.
10.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af medlemmerne er til stede.
10.7 Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.
10.8 Beslutninger vedtages ved simpel absolut stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens - eller i dennes fravær næstformandens - stemme afgørende.
 

§11 Tegningsret
11.1 Foreningen tegnes af bestyrelsen i forening eller af formanden, henholdsvis næstformanden, i forening med et andet bestyrelsesmedlem.
11.2 Meddelelse af fuldmagt til foreningens løbende dispositioner kan gives til kassereren.

§12 Formue og regnskabsår
12.1 Foreningens formue skal anbringes i anerkendte pengeinstitutter eller sikre værdipapirer.
12.2 Regnskabsåret er kalenderåret.
§13 Revision
13.1 De to bilagskontrollanter, der vælges af og blandt medlemmerne, jf. § 7, kontrollerer regnskabet og påtegner dette. Bilagskontrollanterne har endvidere til opgave løbende at påse, at foreningen administreres hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med de fastsatte retningslinjer.
13.2 Bilagskontrollanterne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn.
13.3 Medlemmer af bestyrelsen kan ikke vælges til bilagskontrollant.

§14 Sammenslutning
14.1 Generalforsamlingen kan med mindst 2/3 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer vedtage, at foreningen sammenlægges med andre lokalforeninger under DJ, således at foreningens aktiver og passiver overtages af den fortsættende, fælles lokalforening.

§15 Opløsning
15.1 Generalforsamlingen kan med mindst 3/4 af samtlige tilstedeværende medlemmers stemmer på to på hinanden følgende generalforsamlinger, der afholdes med mindst en og højst to måneders mellemrum, vedtage, at foreningen opløses.
15.2 Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtelser er opfyldt – forvaltes af en af Danmarks Jægerforbund i indtil fem år. Stiftes en ny forening inden for de fem år overføres den forvaltede formue til denne nye forening. I modsat fald vil formuen blive brugt til at flugtskydningsarbejde, hunde-arbejde og naturbevarende formål i Ølgod kommune.


§16 Ikrafttræden
16.1 Disse vedtægter der er vedtaget på generalforsamlingen d.29 januar 1999, træder i kraft, når de er godkendt af DJ.

 

Ovenstående vedtægter er godkendt af DJ’s hovedbestyrelse d.2 februar 1999.

 

§17 Ændring af vedtægter

 

Generalforsamlingen af 07.02.2020 har besluttet at samtlige paragraffer indeholdende ordene revisor og revidering skal ændres til bilagskontrollanter og kontrol.

De følgende paragraffer er der foretaget ændring i:

 

§7 7.4 pkt. 3 og pkt. 7 samt §13 13.1, 13.2 og 13.3

 

Generalforsamlingen af 26.06.21 har på opfordring af DJ valgt at ændre følgende vedtægter

 

§5.3 5.3 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem i overensstemmelse med DJ’s vedtægter § 36-41. Eksklusionen skal således for at få endelig gyldighed godkendes af DJ’s hovedbestyrelse.

 

Bliver ændret til:

 

5.3.Bestyrelsen kan ekskludere et medlem af foreningen, der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen.
5.4 Eksklusion skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver, at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådant flertal, kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, såfremt 2/3 af de, der fremmødte stemmer herfor.
5.5 Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmarks Jægerforbunds vedtægter § 37.

 

§7 7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden og indkomne forslag skal ske i et på egnen udbredt blad og eventuelt i DJ’s medlemsblad med mindst 2 ugers varsel.

 

Bliver ændret til:

 

7.3 Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske i Jægerforbundets medlemsblad, ved skriftlig indkaldelse til medlemmerne eller i aktivitet- og arrangementskalenderen på Jægerforbundets hjemmeside med mindst 2 ugers varsel.

§8 Tilføjelsen er en specificering af hvad skriftligt kan betyde, enten mail eller brev.

 

§15 15.2 Foreningens eventuelle formue skal – efter at alle forpligtelser er opfyldt – forvaltes af en af generalforsamlingen nedsat styregruppe Danmarks Jægerforbund i indtil fem år. Stiftes en ny forening inden for de fem år overføres den forvaltede formue til denne nye forening. I modsat fald vil formuen blive brugt til at flugtskydningsarbejde, hunde-arbejde og naturbevarende formål i Ølgod kommune.

 

Ændringen betyder at det er DJ der forvalter formuen ved eventuel opløsning og ikke en nedsat styregruppe.

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/